Na 33. zasedání zastupitelstva města České Budějovice jsem se ptal pana náměstka Holického v jaké fázi je příprava projektové dokumentace na kanalizaci v Haklových dvorech. Na kanalizaci v této části města se nás ptali voliči již před minulými volbami a jsem rád, že se už konečně blížíme k její realizaci. Míra Joch.

Odpověď:

Vážený pane zastupiteli,

k Vašemu dotazu ohledně přípravy projektové dokumentace na kanalizaci v Haklových Dvorech, který zazněl na 33. zasedání zastupitelstva města sděluji následující:

Haklovy Dvory jsou vedle Nových Hodějovic, Nového Roudného, Třebotovic a Kališť jednou z částí Českých Budějovic, kde doposud nebyly vybudovány městské vodohospodářské sítě. V těchto částech město postupně, v závislosti na finančních zdrojích uvolňovaných pro tento účel, investuje do budování chybějící infrastruktury. Jedná se o finančně nákladné akce, přičemž v současné době není ani v minulosti nebyla možná dotační podpora. Vše se financuje z vlastních prostředků města.

V případě Haklových Dvorů se jedná o kompletní výstavbu °dané kanalizace, dopiněné vzhledem k charakteru území o čerpací stanice odpadních vod včetně přípojek elektrické energie. Dešťová kanalizace bude zaústěna do Starohaklovského a Novohaklovského rybníka, splašková kanalizace bude skrze výtlačný řad napojena na centrální čistírnu odpadních vod. Zároveň budou provedeny stavební úpravy veřejného vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a místní komunikace.

V současné době se připravuje výběrového řízení na aktualizaci projektové dokumentace a souvisejících povolení. Je předpoklad, že rada a následně zastupitelstvo města schválí potřebné financování této investiční akce podle návrhu rozpočtu po etapách.

S pozdravem

 

Ing. Petr Holický, náměstek primátora